Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс E-Book


Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс - Веселина Канатова-Бучкова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Веселина Канатова-Бучкова
ISBN: 74968
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,10

ОБЯСНЕНИЕ:

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства. Наред с общите въпроси на понятието са изследвани предпоставките за възникване на качеството "заинтересовано лице", посочени са специфичните особености на това качество в отделните производства, които АПК урежда – производствата по издаване на административни актове, оспорването им по административен и съдебен ред, защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията, производствата по обезщетения, както и изпълнението на административни актове и съдебни решения по административни дела. Изследвани са и елементите на действие на административния акт – "засягането" като понятие по чл. 21, ал. 1 АПК, предметът на засягане – субективни права, свободи или законни интереси, субектите на засягане, както и правните норми, чието нарушаване обосновава възникване на качеството "заинтересовано лице". Анализирани са конкретни проблеми на административното правораздаване с обобщаване на практиката на ВАС и с посочване на конкретни правни разрешения, поради което книгата ще бъде полезна за практикуващи юристи – адвокати и съдии, както и за всички, за които материята съставлява интерес.Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и административен процес и адвокат от Пловдивската адвокатска колегия. Автор е на книгата „Нормативният административен акт” и на множество други публикации.

... чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на ... Карнобат ... ... Кметът на Община Варна отговаря за цялостната работа по докладване на нарушенията на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна. Чл.4. С Ъ О Б Щ Е Н И Е. На основание чл.77, от Административно-процесуалния код ... Уведомяване на заинтересованите лица за започване на ... ... . На основание чл.77, от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, Община Габрово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов ... Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА за постъпили предложения относно: „Изменения и допълнения на Наредба №11 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Маджарово" Обявление за Заповед №248/19.02.2020г. на Кмета на Община Свиленград . СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК /Административно процесуалния кодекс/ На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считанo от 30.06.2016 г., за предложения и ... Жалбите се подават чрез Общински съвет- Садово до Административен съд Пловдив по реда на Административно процесуалния кодекс. Председател: Ат. Телчаров Справки по дела да се осъществяват по телефон и на интернет страницата на АССГ. За справки на телефони: 02/4215726, 02/4215841, 02/4215847, 02/4215727, 02/4215729, 024215842, 02/4215720, 02/4215716, 02/4215716, 02/4215718, 02/4215719, 02/4215790, 02/4215717, 02 ......