Неизпълнение на договора E-Book


Неизпълнение на договора - Проф. д-р Поля Голева, Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2015
ПИСАТЕЛ: Проф. д-р Поля Голева, Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов
ISBN: 9789546082268
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,50

ОБЯСНЕНИЕ:

В книгата се анализират:формите на неизпълнението- пълно, частично, лошо или забавено;невъзможността за неизпълнение и причините, които са довели до нея, включително случайно събитие, непреодолима сила, виновно поведение на длъжника;ролята на поведението на кредитора в неизпълнението на задължението;последиците от неизпълнението - договорната отговорност, неустойката, задатъкът, искът за реално изпълнение, искът за компенсаторно обезщетение, искът по чл. 80 ЗЗД;развалянето на договора като една от най-важните и най-често срещани последици от неизпълнението;възможността за намаляване или отпадане на договорната отговорност.Авторският труд - синтез между знание и опит, е дело на екип от изявени специалисти:проф. д-р Поля Голева - преподавател по гражданско и търговско право в Нов български университет и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";Тотка Калчева - съдия във Върховен касационен съд;Стефан Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд;Красимир Машев - съдия в Софийски градски съд;Георги Хорозов - адвокатЦелева аудитория: Практикуващи юристи, преподаватели и студенти по право, управленските екипи на търговски дружества и държавни структури, специалисти и граждани с интереси в тази област.

...на ответника е дължима, а извън нея за Неустойката пък от своя страна служи също за обезпечение, но тя не се дава при сключване на договора, а се уговоря в клауза от договора и се дължи само при виновно неизпълнение ... Средства за защита при неизпълнение на договорни ... ... . Някои основни правила при неизпълнение на договор ... Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора. "При неизпълнение на задължението по т.4 от Договора длъжникът дължи неустойка в раз ... Прекратяване разваляне на договор ... ... Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на кредитора. "При неизпълнение на задължението по т.4 от Договора длъжникът дължи неустойка в размер на 50 % от общия размер на кредита" - в подобни случаи, ако се окаже, че уговорената неустойка е ... Видове права на задържане: 1. В широкия смисъл - възражение за неизпълнение на договор - чл.90 ЗЗД; 2. В тесен смисъл - чл.91 ЗЗД и чл.73 - 74 ЗС. Възражение за неизпълнен договор Как да защитим правата си при неизпълнение на договор ... Неизпълнението на договора има различни форми. То може да бъде пълно, т. е. вашият партньор да не изпълни изобщо задълженията си, или ... В случаите на правоприемство по наследяване на уговарящия от страна на третото ползващо се от договора лице, при неизпълнение на същия от страна на длъжника към него, може да иска ... Според мен единствено обезщетение за неизпълнение на договора, но не и заплащане на наемната вноска за м. Октомври, защото наемателят все пак е дал в аванс една наемна вноска... В Тълкувателно решение № 7 от 2014 г., постановено по т.д. № 7/2013 г., на ОСГТК на ВКС, се прие, че „не се дължи неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), когато двустранен договор, който не ... Дела при неизпълнение на договор. Когато вашият съконтрахент не изпълнява задълженията си, Вие можете да развалите договора и да потърсите обезщетение за вредите от неизпълнението. Тази хипотеза касае случаите, в които страна по договора още преди извънредното положение е била в неизпълнение, забавила е изпълнение на своите задължения по договора. Когато Комисията за приемане на изпълнението на договора даде становище да не се извърши плащане, поради частично или пълно неизпълнение на договора, тя мотивирано посочва вида на ... Цялостно изследване на основните моменти в правната уредба на неизпълнението на договора ... Обратно - за пълно неизпълнение ще отговаря строителят, ако към датата на настъпване на падежа на договора строителството изобщо не е започнато или дори завършено, построеното съществено ... Има право да иска да се разваляне на договора, поради неизпълнение и да търси обезщетение, за разликата, с която той обеднява. Но не могат да бъде претендирани вреди от забавено неизпълнение, каквато е неустойката по чл. 92, ал. 1от ЗЗД, тъй като развалянето на договора настъпва с обратна сила, т.е. заличава се ......