Помагало по данъчно право - Второ издание E-Book


Помагало по данъчно право - Второ издание - Ганета Минкова, Нина Чилова pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2019
ПИСАТЕЛ: Ганета Минкова, Нина Чилова
ISBN: 9789542830719
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,6

ОБЯСНЕНИЕ:

Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите в специалност „Право“ въввисшите училища, както и за други специалности в областта наикономиката и финансите, в чиито учебни планове е включенадисциплината „Данъчно право“. То би представлявало интереси за тези, на които им предстои полагане на държавен изпитпо „Публичноправни науки“, докторантски изпит по или кадидатстване за заемане надлъжност в държавната администрация. Помагалото ще бъде полезно и за практикуващи юристи, а и заграждани, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни задължения.Всяка тема съдържа план, посочване на нормативната уредба, препоръчителна литература, основни понятия, въпроси, тест и казус.Освен това са посочени и актове на Конституционния съд,Върховния административен съд и съдебна практика на административните съдилища.СЪДЪРЖАНИЕПредговор1. Данъчно право в правната система на Република България. Предмет, система и отграничения на данъчното право от други правни отрасли. Източници на данъчното право2. Данъчни правни норми – същност, строеж, видове. Влизане в действие3. Данъчни правни отношения. Понятие, видове. Данъчна правосубектност4. Юридически факти. Фактически състави. Понятие, видове5. Данъчна система. Обща характеристика. Начини и принципи на данъчно облагане6. Понятие за данък. Елементи на данъка. Видове данъци. За тъй наречената „автономия на данъчното право“7. Правно положение на данъчната администрация. Структура и организация. Правомощия на органите по приходите8. Международно данъчно право. Понятие и източници. Международно данъчно облагане, способи за избягване9. Понятие за данъчен процес10. Субекти, страни, участници в процеса. Доказателства и доказателствени средства11. Данъчно производство. Понятие. Данъчен контрол – понятие, форми на осъществяване – данъчна проверка и данъчна ревизия12. Издаване и правна характеристика на ревизионния акт13. Фискален контрол14. Обжалване на ревизионния акт по административен ред15. Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред16. Касационно производство по АПК17. Отмяна на влезли в сила съдебни актове по данъчни дела18. Производство по регистрация. Правен режим. Видове регистрация. Правен режим на декларирането. Административно обслужване19. Установяване на данъците и задължителните осигурителни вноски20. Данъчно изпълнително производство21. Производство по налагане на обезпечителни мерки22. Разсрочване и отсрочване на данъчни задължения23. Гаранции и привилегии при събиране на данъчните вземания. Общи и специални привилегии. Погасяване на данъчните вземания по давност. Прихващане и опрощаване на данъчните вземания. Данъчна амнистия24. Производство по установяване на данъчни нарушения и налагане на санкции25. Правен режим на облагането на доходите на физическите лица26. Правен режим на местните данъци. Видове27. Правен режим на данъка върху добавената стойност28. Правен режим на акцизите29. Правен режим на корпоративното подоходно облаганеРешения на Конституционния съд и тълкувателни решения на Върховния административен съд

...и на Ганета Минкова Административно право и процес Вещно право Граждански процес Данъчно право ... forum.lex.bg • Виж темата - Данъчно право ... . ... договорните права и задължения по повод продажбата на вещни права. ... продължава да бъде ценно помагало, което ... Учебното помагало е разработено с цел да помогне студентите във висшите училища, в чиито учебни планове е включена дисциплината „Данъчно право". Разработените теми съдържа план, посочване на нормативната уредба, на ... „Помагало по данъчно ... store.bg - Помагало по данъчно право - Ганета Минкова ... ... . Разработените теми съдържа план, посочване на нормативната уредба, на ... „Помагало по данъчно право" Второ издание Ганета Минкова, Нина Чилова Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. Административно право Вещно право Гражданско право и процес Данъчно и ... за практическа подготовка по трудово право второ издание. ... университетски учебник за студенти по право. Тя може да ... Второ преработено и допълнено издание В учебника по "Основи на правото" са разгледани темите: Обща теория на правото Конституционно право Административно право и административен процес Гражданско и търговско право ... Настоящият труд е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван у нас. Обхваща трите основни части, както и казуси по данъчно право и данъчен процес. Целта му е да подпомогне студентите и всички, които ... Второ издание - Александър Стойнов ... за място на стопанската дейност в международното и българското данъчно право - Стойчо Дулевски ... Помагало по административно право - обща част. Схеми ... Биоенергиите протичат по повърхността на тялото и в дълбочина към органите по определени направления, наречени меридиани. ... Второ преработено издание. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. ОБЩА ЧАСТ. ВТОРО АКТУАЛИЗИРАНО И ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ - РУМЕН ВЛАДИМИРОВ - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. ПОМАГАЛО ПО ДАНЪЧНО ПРАВО второ актуализирано и допълнено издание към декември 2019г автор:Ганета Минкова, Нина Чилова Пари банки кредит Учебно помагало Йорданова 2015 - 3,88 лв. Пари, банки, кредит, пето допълнително и преработено издание, Младенов, Тракия-М 2009г - 8,88 лв. Помагало по данъчно право Минкова 2015 - 6,60 лв. Второ издание Изданието съдържа 15 теми, изцяло съобразени с новите учебни програми. Нови пробни изпити по Български език и литература ... ПО . ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО. редовно и задочно обучение. 1. Облигационно право. Термин. Гражданско право и облигационно право. Система на облигационното право. Източници на облигационното право. 2. Данъчно право от pepelqshka » 12 Ное 2010, 22:06 Интересуваме дали се намират на някой в наличност лекции по Данъчно право! Осмо издание ... Казуси по семейно и наследствено право - Второ допълнено издание. Велина Тодорова Цена: 19,00 лв.-10% Помаг...