Закони за собствеността E-Book


Закони за собствеността -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9786192260538
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,3

ОБЯСНЕНИЕ:

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.Представена е специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с държавната и общинската собственост.В информационното приложение са поместени диспозитивите на тълкувателни решения и постановления на ВС, ВКС и ВАС по прилагането на Закона за собствеността, Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, с препращания към други нормативни актове, към решения на Конституционния съд и към тълкувателни решения и постановления.

...тта и ползуването на . ... PDF ЗАКОН за собствеността ... .. КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 31.12.2008 Г.) § 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2008 г. Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 1996 Г., В С ... ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА ... . - ДВ, БР. 33 ОТ 1996 Г., В СИЛА ОТ 01.06.1996 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2008 Г. ) § 27. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) § 28. Законът влиза в сила от 1 юни 1996 г. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА Обн., Изв., бр. 92 от 16.11.1951 г., в сила от 17.12.1951 г., изм. и доп., бр. 12 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи : Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Чл. 6. Собствеността на държавата и на общините е публична и частна. [Редакция към ДВ, бр. 77/1991 г.Чл. 6. Държавна собственост е имуществото, обявено от Конституцията и законите за изключителна нейна собственост, както и ... Ког...