Закон и правилник за държавния финансов контрол. Закон и правилник за Сметната палата E-Book


Закон и правилник за държавния финансов контрол. Закон и правилник за Сметната палата -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2000
ПИСАТЕЛ:
ISBN:
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,55

ОБЯСНЕНИЕ:

...метната палата ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР Обн ... Закони - government.bg ... . ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г ... През 1949г. е приет закон за финансов контрол , ... 1960-1992г. в България действа закон за държавен финансов контрол и правилник ... контрол от Сметна палата . Сега ние имаме един модерен закон за Сметната палата ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... контрол от Сметна палата . Сега ние имаме един модерен закон за Сметната палата, който беше приет в края на миналата година, имаме Закон за държавния вътрешно-финансов контрол, който също е адекватен на европейските ... Закриват се съществуващите служби за финансов контрол към министерства, комитети и другите ведомства по чл. 12, ал. 3 от отменения Закон за държавния финансов контрол, с изключение на тези ... Закон за Държавния вътрешен финансов контрол / Закон и правилник за Сметната палата, Нова Звезда, София, 2001г. 3. Отчет за дейността на Сметната палата за 2004г. 4. Закон за държавния вътрешен финансов контрол (обн. ДВ, бр.92/2000г.). 3. Закон за Сметната палата (обн. ДВ,бр.109/2001г). 4. Правилник за прилагане на Закона за държавния вътрешен финансов контрол (обн. Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., приет от ХlІii Народно събрание на 26 ноември 2014 г. Така е и със Сметната палата в България, която в новото си издание се появява с приетия от Народното събрание Закон за Сметната палата (ЗСП) през 1995 година, макар че нейната история започва ... Проект на Закон за независимия финансов одит. Обсъждане от 07.04.2016 г. до 21.04.2016 г. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи Народното събрание прие Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, както и Закон за държавната финансова инспекция (ЗДФИ ... Така е и със Сметната палата в България, която в новото си издание се появява с приетия от Народното събрание Закон за Сметната палата (ЗСП) през 1995 година, макар че нейната история започва ... - Закон за Сметната палата - ДВ, бр. 109 от 18.12.2001 г., последно изменен ДВ, бр. 34 от 19.04.2005 г.; - Правилник за прилагане на Закона за държавен вътрешен финансов контрол, Решенията за временно лишаване от правото за извършване на финансов одит и за отнемане на функция или на функции по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 3 и 5 и чл. 85, ал. 3 се приемат с мнозинство от 4 гласа. Чл. 1. Този закон урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор. Закон за изменение и допълнение на закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, март 2010 PDF файл, 273,8 KB, последни промени от 19.03.2010 В чл. 6, ал. 1, т. 3 думите "Закона за финансов контрол и Закона за държавен и народен контрол" се заменят със "Закона за държавната финансова инспекция". 2. Народното събрание прие Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за вътрешния одит в публичния сектор, ка...