Властуправление и обществено развитие E-Book


Властуправление и обществено развитие - Съставител Димитър Панайотов pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2018
ПИСАТЕЛ: Съставител Димитър Панайотов
ISBN: 9786192330071
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,92

ОБЯСНЕНИЕ:

Властта се анализира като фундаментално обединяващо понятие и централна обяснителна категория в науките за обществото, институциите и човешкото поведение. Проследяват се многофакторни релации, изследвания и прогнози както по отношение влиянието на неравенствата върху демокрацията и развитието на човешкия капитал, така и по обсъждането на идеи за промяна в политиките за интегриране на обществото, възможните трансформации и иновации в управлението, носещи корективи в стратегическите визии и изискванията за управление на устойчивостта - съчетаваща ефективност, справедливост и равенство (икономически, социални и екологични аспекти). Извеждат се индикатори на таксономията на властта в условията на променящата се образователна система и настъпващата трансхуманитарна революция (Индустрия 4.0, 5.0,...). Еволюцията и трансформацията на управленските и организационните модели, поставени в среда с висока степен на неопределеност и мултикултурни измерения, е в контекста на дискусията по следните въпроси:- Какво ни дават управленските практики за „аджайл" управление с множество източници на власт и работа в самоорганизиращи се екипи?- Как се измерва продуктивността на съвременните мрежови организации?- Как традиционните управленски йерархии да се трансформират в отговорно управленско лидерство, автентично на динамиката и принципите на съвременното общество? - Дали властта и свободата биха могли да съжителстват под един и същи покрив?

...тавител Иван Кабаков. Сборник „Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)" - 2018, НБУ, съставител Димитър Панайотов, отразява основните идеи и доклади от Международната научно-практическа ... Портал за обществени консултации ... ... Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП). Стопанско, обществено и културно ТРЕН ... Стратегия за развитие на транспортната система на ... ... ... Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП). Стопанско, обществено и културно ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО ТЕМИ развитие (1878-1944) ВАРИАНТ А 1 В българското земеделие след Освобождението: НЦОЗА е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по ... В периода август-ноември 2009 г. екипът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията разработи проект на Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.След ... ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД СЪЕДИНЕНИЕТО ДО КРАЯ НА xix ВЕК. Съединението на Княжество България и Източна Румелия отбеляза нов етап в самостоятелното държавно съществуване на ... bg06rdnp001-19 - Подкрепа за местно развитие по leader (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (8) BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема консолидирания бюджет на дър...