Закон за Данък върху добавената стойност. В сила от 1 януари 2006 г. E-Book


Закон за Данък върху добавената стойност. В сила от 1 януари 2006 г. -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2006
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 34545
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,41

ОБЯСНЕНИЕ:

...з (Загл ... „Промени в сила от 1 януари 2020 г ... ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 06.12 ... ... . в данъчното и осигурителното законодателство: - Закон за корпоративното подоходно облагане; - Закон за данък върху добавената стойност; ЗАКОН за данък върху добавената стойност Обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от деня на вли ... Ciela Norma - Закон За Данък Върху Добавената Стойност ... ... ., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ в сила от 1 януари 2020 година В Държавен вестник бр . 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и Чл. 1. (1) (Доп., ДВ, бр. 23 от 2007 г. - в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се определят редът и необходимите документи за възстановяване на платения данък върху добавената стойност и акциз на чуждестранни дипломатически ... По-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2012 г. В бр. 99 на „Държавен вестник" от 16.12.2011 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък ... Изх. №24-34-105Дата: 07. 02. 2008 г.Относно: задължителни реквизити на фактурите съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност в сила от 1 януари 2007 г.Във връзка с Ваше запитване, подадено по електронен път ... На страницата си НАП публикува СТАНОВИЩЕ за приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност ... ODIT.info - Нормативи - Архив - Закони - Закон за данък върху добавената стойност - Закон за данък върху добавената стойност ... Чл. 6б. (*) (Нов - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Не е доставка по ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.01.2009 г. Обн. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г. § 1. В чл. 6, ал. 3 се създава т. 3: ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 2014 ЗДДС 2014. В сила от 01.01.2007 г. ... (изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за ... Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2013 г. ... във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение ... ~ 1 ~ www.tera-bg.com ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Обн . (1) Когато до влизането в сила на този закон е направено авансово плащане за доставка на стока по приложение № 2, част втора от Закона за данък върху добавената стойност, данъчното събитие за ... Преглед на основните промени в Закона за данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2009 г. В следващите редове ще разгледаме накратко по-съществените промени в нормативната уредба на ... Във връзка с приетия нов Закон за хазар...