Наредба № 24за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за м E-Book


Наредба № 24за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за м -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2012
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 9789547308046
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,96

ОБЯСНЕНИЕ:

3. издание -към 20 ноември 2012 г.Представенае специалнатауредба на реда и условията за извършването на задължителнотозастраховане по застраховките "Гражданска отговорност" наавтомобилистите и"Злополука" на пътниците и за сключване и отчитане награничната застраховка"Гражданска отговорност" на автомобилистите,въвеждането на единна номерация иминимално съдържание на полиците позастраховките, както и на единна методика зауреждане на претенции заобезщетение на вреди, причинени на моторни превознисредства.Поместеное и извлечение от Правилника за устройството и дейносттанаГаранционния фонд в частта, уреждаща производството по изплащане наобезщетения от фонда в случаите, предвидени от Кодекса зазастраховането.

...оване по наредбата е професионалната отговорност на лицата по ал ... PDF НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и ... ... . 1 за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие ... Наредба 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, НАРЕДБА № 47 ОТ 8 ... лечебните заведения за болнична помощ и лечебните заведения п ... PDF НАРЕДБА за структурата и организацията на работната ... ... ... лечебните заведения за болнична помощ и лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а и 3б от Закона за лечебните заведения при оказването на медицинска помощ, в това число и при ... Чл. 1. Тази наредба урежда: 1. съдържанието, обхвата и формата на данните в електронните регистри по чл. 571, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ), водени от Гаранционния фонд; Чл. 3. Наредбата се прилага за: 1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Чл. 5. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица. НАРЕДБА 24 от 8.03.2006 г.за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства Законовият срок за изплащане на застрахвателно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност към м. август 2010 г. е 15 дни съгласно чл. 18 от Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за задължителното ... Чл. 1. С тази наредба се уреждат общите условия, минималната застрахователна сума, редът и срокът за извършване на задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители. Чл. 2. В случай че лицето не разполага с документ от изброените по чл. 2, ал. 2 от наредбата, то попълва съответно т. 2.1 и/или 2.2. и/или 2.3 от де-кларацията. 2.1. 1. „лица, упражняващи медицинска професия" са по смисъла на чл. 183 от Закона за здравето. 2. „застрахователна сума (лимит на отговорност)" е по смисъла на чл. 346 от Кодекса за застраховането. Законовият срок за изплащане на застрахвателно обезщетение по застраховка „Гражданска отговорност към м. август 201...