Екологично право - Обща част E-Book


Екологично право - Обща част - Георги Пенчев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2019
ПИСАТЕЛ: Георги Пенчев
ISBN: 9789542828570
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,89

ОБЯСНЕНИЕ:

Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебната дисциплина „Екологично право“, респ. „Екологично право: Обща част“, ко­ято е необходимо да бъде развивана в хода на лекционния курс и самоподготовката. Направен е опит за кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологич­но право при отчитане на обстоятелството, че проблемите на международното публично екологично право и на европейското екологично право (правото на Европейския съюз по околната среда) трябва да бъдат предмет на самостоятелни учебни дис­циплини. Някои повторения не са избегнати по систематични и учебни съображения. Изложението е организирано при отчи­тане на традициите и е своеобразно (скромно) продължение на курса по екологично право на неговия основоположник – акад. Петко Стайнов в книгата му „Защита на природата (правни из­следвания)“ от 1970 г., която остава най-задълбоченият и фун­даментален труд в тази област на научното познание. Принос в развитието на учебната правна литература в разглежданата област имат и други наши учени.ВЪВЕДЕНИЕРепублика България се намира в период на преход към па­зарна икономика и по-нататъшна демократизация на обществе­ните процеси. Първоначално асоциираното, а след 1.01.2007 г. –пълноправното є членство в Европейския съюз (ЕС) допълни­телно обуславят динамичното развитие не само на екологично­то, но и на цялото законодателство. Поради това учебната про­грама по дисциплината „Екологично право“, респ. „Екологично право: Обща част“ е необходимо да отчита това развитие.Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебната дисциплина „Екологично право“, респ. „Екологично право: Обща част“, ко­ято е необходимо да бъде развивана в хода на лекционния курс и самоподготовката. Направен е опит за кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологич­но право при отчитане на обстоятелството, че проблемите на международното публично екологично право и на европейското екологично право (правото на Европейския съюз по околната среда) трябва да бъдат предмет на самостоятелни учебни дис­циплини. Някои повторения не са избегнати по систематични и учебни съображения. Изложението е организирано при отчи­тане на традициите и е своеобразно (скромно) продължение на курса по екологично право на неговия основоположник – акад. Петко Стайнов в книгата му „Защита на природата (правни из­следвания)“ от 1970 г., която остава най-задълбоченият и фун­даментален труд в тази област на научното познание. Принос в развитието на учебната правна литература в разглежданата област имат и други наши учени.При разработването на това учебно ръководство са съо­бразени литературата, законодателството и съдебната практи­ка към 22.03.2019 г. Авторът се надява, че то ще представля­ва несъмнен интерес не само за студентите, но и за учените и практикуващите специалисти. Спрямо редица нормативни актове, посочени в текста не са отбелязани неколкократните им изменения и допълнения, като само се изтъква обстоятелство­то, че те са изменяни и допълвани чрез съкращението „изм. и доп.“. Справка за тези изменения и допълнения в тях може да се направи в правно-информационните системи „Апис“ (https://apis.bg) и „Сиела“ (https://www.ciela.net), както и евентуално в Интернет-страницата на българския правен портал „Lex.bg“ (http://www.lex.bg).Настоящото второ преработено и допълнено издание беше обусловено от голямата динамика в развитието на българско­то екологично законодателство след първото издание на това учебно ръководство през 2011 г.

...у околната среда през пос Документ от ... Лекции по обща теория на правото част 1 - YouTube ... ... Конспект по Екологично право Дял 1. Обща част 1. Екологичните проблеми на съвременното общество и ролята на правото в тяхното разрешаване. Някои основни понятия. 2. ИК Труд и Право - издател на трудово-правна, социално-правна, финансова и търговска литература и софтуер ... че дворното място може да е обща час ... Екологично право. Обща част. Проф. д.ю.н. Георги Пенчев ... ... ... че дворното място може да е обща част към етажната собственост, но може и да не е ... Цена: 20.00 лв. Книга. Настоящото издание е актуализиран и допълнен вариант на учебното помагало от 2012 г. Темите следват структурата на Наказателния кодекс и са обособени в четири части. В първата накратко се излагат ... 1. Същност на правото 2. Система на правото 3. Структура на прaвото 4. Източници на правото Покривът е обща част по своето естество, което означава, че не може да му се придаде друг характер освен този, който има по закон. ... а е написано с право на ползване, друг от живущите сред като ... Екологично право Чужд език 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Общо 30 Общо 30 Трета година Първи семестър ects ... Наказателно право- ІІ част 3. Обща теория на търговското право ......