Закон за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта. Правилник за прилагане на закона за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта E-Book


Закон за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта. Правилник за прилагане на закона за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта -  pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2000
ПИСАТЕЛ:
ISBN: 6635
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,36

ОБЯСНЕНИЕ:

...и реда за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура и контрол по спазване правата на ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ... ... ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА ПРИ БЕЗРАБОТИЦА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА (ЗЗБНЗ) В сила от 15.07.1998 г. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В сила от 25.07.2003 г. Приет с ПМС № 153 от 14.07.2003 г. Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март Закон за закрила при безработицата и насъ ... Закон за насърчаване на заетостта - ИК "Труд и право" ... .07.1998 г. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В сила от 25.07.2003 г. Приет с ПМС № 153 от 14.07.2003 г. Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март Закон за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта. Правилник за прилагане на закона за закрила при безработицата и насърчаване на заетостта (5) Националният съвет за насърчаване на заетостта и Националният съвет за тристранно сътрудничество последователно обсъждат проекта по ал. 4 и дават становище по него. На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта Предложените изменения и допълнения в ЗИД на ЗНЗ са в ... 13. (нова - ДВ, бр. 59 от 2007 г., предишна т. 12, бр. 14 от 2009 г.) вземане на временни мерки за закрила на дете в случаите и при условията на чл. 12 от Конвенцията за компетентността, приложимото право, Нормативни актове за дейността на агенцията: Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и др....