Нови изменения и допълнения на наказателно-процесуалния кодекс E-Book


Нови изменения и допълнения на наказателно-процесуалния кодекс - Никола Манев pdf epub

PRICE: FREE

ИНФОРМАЦИЯ

ЕЗИК: АНГЛИЙСКИ
ИСТОРИЯ: 2001
ПИСАТЕЛ: Никола Манев
ISBN: 954-8971-40-2
ФОРМАТ: PDF EPUB MOBI TXT
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,85

ОБЯСНЕНИЕ:

...5 г. и бр. 8 от 2016 г.) в чл. 107а се правят следните изменения и ... Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс ... ... ... Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2017 г. 1. Приетите с ДВ, бр. 77/2018 г., изменения и допълнения на Административнопроце ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . 77/2018 г., изменения и допълнения на Административнопроцесуалния кодекс ... На 06.12.2019 г. бяха обнародвани изменения и допълнения в ЗКПО. С приетите промени се изменя ЗДДС. В сферата на ДДС се въвежда режим складиране на стоки до поискване, изрично се § 24. В чл. 118 след съкращението „МВР" се добавя „и на компетентните органи". § 25. В чл. 142, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 2 се отменя. 2. В т. трудности и разходи за обезпечаване на охраната и осигуряването на реда и сигурността както в съдебните институции, така и в местата за лишаване от свобода. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ... Решение № 9 на КС/14.04.98 г.-ДВ,бр.45 от ... В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста на алинея 1 след ... ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от ИК Труд и Право - издател на трудово-правна, ... т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс. Третата група са свързани с процесуалните правила, които са били съществено нарушени в хода на ... В съответствие с чл. 39 от Наказателно-процесуалния кодекс от 03.06.2015 г. под ръководството на разследващия орган следва да се разбира като длъжностно лице, което оглавява определено звено за разследване. Закон за из...